De gebruiksvoorwaarden (hierna de "voorwaarden") reguleren uw gebruik van deze website (de "site"). Lees de volgende informatie zorgvuldig om inzicht te krijgen in onze procedures met betrekking tot uw gebruik van de site. We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen. We kunnen u dan met behulp van de beschikbare communicatiemiddelen informeren over de wijzigingen in de voorwaarden. We raden u aan de site regelmatig te controleren om de actuele en vroegere versies van de voorwaarden te raadplegen.

1. Privacybeleid

Ons privacybeleid is beschikbaar op een aparte pagina. Ons privacybeleid legt u uit hoe we informatie over uzelf verwerken. U zult begrijpen dat u door uw gebruik van de site erkent dat de verwerking van deze informatie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid.

2. Diensten

Met deze website kunt u stijlvolle teksten maken die u kunt gebruiken voor online spellen en social media.

U kunt deze diensten echter niet gebruiken voor illegale doeleinden.

3. Diensten van derden

De site kan links bevatten naar andere sites, applicaties en platforms (hierna de "gelinkte sites").

We hebben geen controle over de gelinkte sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere materialen die worden aangeboden op de gelinkte sites. We stellen deze links beschikbaar voor u om de functionaliteit of diensten op de site aan te bieden.

4. Verboden gebruik en intellectueel eigendom

We verlenen u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de site vanaf één apparaat, en dit in overeenstemming met de voorwaarden.

U zult de site niet gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. U mag de site niet gebruiken op een manier die de site kan uitschakelen, beschadigen of verstoren.

Alle inhoud op de site bevat tekst, code, graphics, logo's, afbeeldingen, compilaties en software die op de site wordt gebruikt (hierna en hiervoor de "inhoud"). De inhoud is eigendom van ons of van onze partners en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. U stemt ermee in om alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen of beperkingen in de inhoud na te volgen en het is u verboden de inhoud te wijzigen.

U mag de inhoud niet publiceren, verzenden, wijzigen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of afgeleide werken maken en verkopen, of op enigerlei wijze gebruikmaken van de inhoud. Het gebruiksplezier dat de site u verschaft geeft u niet het recht om op een illegale en verboden manier gebruik van de inhoud te maken, en in het bijzonder mag u de eigendomsrechten of kennisgevingen in de inhoud niet wijzigen. U mag de inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. We verlenen u geen licenties voor ons intellectuele eigendom, tenzij toegestaan in deze clausule.

5. Onze materialen

Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van uw inhoud. We zijn niet verplicht om inhoud die u ons toestuurt te publiceren of te bekijken en kunnen uw inhoud op elk moment verwijderen.

Door uw inhoud te plaatsen, te uploaden, in te voeren, af te leveren of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inhoud bezit.

6. Disclaimer van bepaalde aansprakelijkheden

De via de site beschikbare informatie kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor deze onjuistheden en fouten.

We doen geen uitspraken over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en actualiteit van de beschikbare inhoud en aangeboden services op de site. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, worden alle dergelijke inhoud en diensten geleverd op basis van "zoals het wordt aangeboden". We verwerpen alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze inhoud en diensten, inclusief garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, alsook geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, onrechtstreekse, speciale en strafrechtelijke schade, inclusief maar niet beperkt tot schade door derving van plezier, gegevens of winst die in verband staan met het gebruik van of de uitvoering van de site bij onvermogen of vertraging om van de site of de diensten te genieten, of voor enigerlei inhoud van de site of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de site, en dit op basis van al dan niet contractgerelateerde aansprakelijkheid of enige andere reden.

Als de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade, hetzij onrechtstreeks of incidenteel, in een bepaald geval verboden is, is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons, onze managers, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en derden te vrijwaren, te verdedigen en niet schadelijk te stellen voor alle kosten, verliezen, uitgaven (inclusief advocatenkosten) en verplichtingen met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of net het onvermogen om te kunnen genieten van de site of de diensten, evenals onze diensten en producten, evenals uw schending van de voorwaarden, uw schending van rechten van derden of uw schending van de toepasselijke wetgeving. We hebben het recht om de exclusieve verdediging aan te nemen en u dient met ons samen te werken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

8. Beëindiging en toegangsbeperking

We kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de site en de bijbehorende diensten of enig onderdeel beëindigen.

9. Overige

De voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Turkije, met uitzondering van de collisieregels.

De bestuurstaal van de voorwaarden en alle communicatie en documenten met betrekking tot de voorwaarden is Engels, tenzij anders vermeld. Als hiervan voor referentiedoeleinden vertalingen zijn gemaakt, is alleen het Engelse origineel van een contract van kracht en zijn dergelijke vertalingen niet van kracht.

Er wordt geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons geïmpliceerd als gevolg van de voorwaarden of het gebruik van de site.

Niets in de voorwaarden vormt een afwijking van ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van overheid, rechtbanken, politie en wetshandhavers met betrekking tot uw gebruik van de site.

Als wordt vastgesteld dat volgens de toepasselijke wetgeving een deel van de voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, worden de nietige of niet-afdwingbare clausules geacht te worden vervangen door geldige en afdwingbare clausules die vergelijkbaar zijn met de originele versie van de voorwaarden en zullen andere delen en secties van de voorwaarden van toepassing zijn op u en ons.

De voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruikmaken van de site, en de voorwaarden vervangen alle voorgaande communicatie en aanbiedingen hieromtrent, zowel de elektronische, mondelinge als schriftelijke tussen u en ons.

Wij en onze partners zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van onze verplichtingen wanneer dat falen of die vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt, inclusief technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo's, rellen, besluiten, regelgeving, wetgeving of bevelen van de regering, alsook terreurdaden, oorlog of enige andere macht buiten onze controle.

Bij geschillen, eisen, claims, onenigheid of vorderingen tussen ons en u met betrekking tot de site of andere gerelateerde kwesties, of met betrekking tot de voorwaarden, komen u en wij overeen om dergelijke geschillen, eisen, claims, onenigheden of vorderingen door onderhandeling te goeder trouw op te lossen, of mocht een dergelijke onderhandeling mislukken, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar ons bedrijf is gevestigd.

10. Klachten

We doen er alles aan om eventuele klachten over de voorwaarden op te lossen. Als u een klacht wenst in te dienen over de voorwaarden of betreffende onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via burak [at] sekilliyazi [.] com [dot] tr

We zullen uw klacht zo snel mogelijk beantwoorden, zeker binnen de 30 dagen. We hopen elke klacht die onder onze aandacht wordt gebracht op te lossen, maar als u denkt dat uw klacht niet naar behoren werd opgelost, behoudt u het recht om contact op te nemen met uw lokale beschermingsinstantie.

Contact

We verwelkomen uw opmerkingen of vragen met betrekking tot de voorwaarden. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via burak [at] sekilliyazi [.] com [dot] tr